Regulamin i Polityka Prywatności

REGULAMIN SKLEPU

1. Postanowienia ogólne

1. Regulamin zawiera zasady funkcjonowania Sklepu internetowego, działającego pod adresem: sklep.pacepoland.pl, który prowadzony jest przez Pace Poland z siedzibą w Jeleniej Górze, w tym zasady dokonywania przez Klientów Zamówień.

2. Właścicielami Sklepu Internetowego pacepoland.shoplo.com jest Dariusz Nowak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PACE POLAND Dariusz Nowak, z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Borówkowej 2, kod pocztowy 58-500, NIP 6111395654, REGON 020472686 , wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

3.Właściciel Sklepu Internetowego sklep.pacepoland.pl świadczy usługi wymienione w niniejszym Regulaminie na zasadach w nim określonych.

 

2. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają

1. Sprzedawca, Sklep – Właściciele Sklepu Internetowego pacepoland.shoplo.com, o których mowa w pkt. 1. ust. 1 i 2 Regulaminu,

2. Klient, Kupujący – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,

3. Przedsiębiorca – Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.),

4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonujący z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

5. Regulamin – Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,

6. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

7. Cookies – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Klienta i hasła, tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Klienta oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Klienta, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Klienta, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Klienta.

 

3. Główne cechy świadczenia, przedmiot świadczenia oraz rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego sklep.pacepoland.pl.

2. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu Internetowego pacepoland.shoplo.com w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji a także na świadczeniu usługi „Newsletter”.

3. Przedmiotem świadczenia są produkty firmy Tosibox.

4. Usługa „Newsletter” polega na przesyłaniu wiadomości zawierającej informacje o aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i zniżkach. Usługa jest bezpłatna, dobrowolna i wymaga wyrażenia zgodny na przesyłanie informacji handlowych.

5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.

6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane na osobie lub rzeczy wynikające z użytkowania zakupionego asortymentu.

 

4. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Klient powinien posiadać:

a. Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,

b. Włączoną obsługę Java Script,

c. Włączoną obsługę plików Cookies,

d. Aktywny adres e-mail

2. Strona internetowa Sklepu korzysta z plików Cookies.  Klient może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez a warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez a telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w Polityce prywatności.

3. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest potwierdzenie zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

5. Sposób porozumiewania się z Klientem

1. Siedziba Sprzedawcy mieści się w Jeleniej Górze,  przy ul. Borówkowej 2, kod pocztowy 58-500.

2.Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres dariusz.nowak@pacepoland.pl a także telefonicznie +48 513 188 627  w godz. 8:00 – 17:00 w dni robocze.

3. Wszelkie reklamacje można składać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres dariusz.nowak@pacepoland.pl.

 

6. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:

a) sposób korzystania z usług jest sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,

b)działalność a jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,

c)otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,

d)uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klienta o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Klienta,

e)Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,

f)Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,

g)podane przez Klienta dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

2. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 5 pkt g. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych.

3. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Sprzedawcę zostanie przesłane na przez Klienta adres e-mail.

4. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Klienta może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu.

5. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

6. Termin wypowiedzenia umowy przez Sprzedawcę w przypadkach, o których mowa w ust. 1 wynosi 14 dni.

 

7. Warunki sprzedaży

1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego sklep.pacepoland.pl.

2.Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu Internetowego pacepoland.shoplo.com są wyłącznie: Sprzedawca oraz Klient będący Przedsiębiorcą lub osobą fizyczną.

3. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 lub 543 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wycofania poszczególnych towarów prezentowanych na stronie Sklepu. Zmiana cen lub wycofanie towaru nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

5. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 12:00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

6. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, która jest wiążąca w terminie 5 dni roboczych (po tym czasie wygasa) i składa się z następujących czynności:

a) wybrania towarów spośród prezentowanych na stronach Sklepu,

b) dodania ich do koszyka,

c) wybrania sposobu zapłaty i dostawy,

e) uzupełnienie danych do faktury i wysyłki,

f) kliknięcia przycisku "Zamawiam i płacę".

7. W odpowiedzi na złożone zamówienie Sprzedawca, w terminie 48 godzin liczonych w dni robocze, wysyła wiadomość e-mail na podany przez Klienta adres e-mail lub kontaktuje się telefonicznie w celu:

a)zaakceptowania zamówienia (oferty) – w takim przypadku umowa sprzedaży zostaje zawarta w dniu złożenia oświadczenia,

b)odmowy przyjęcia zamówienia (oferty) – w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy,

c)propozycji zmian, tzw. kontroferta – w takim przypadku do zawarcia umowy konieczna jest akceptacja kontroferty przez Klienta.

8. Kontroferta, o której mowa w ust. 10 pkt 3 jest wiążąca dla Sprzedawcy w terminie 2 dni. Po tym czasie kontroferta wygasa. Akceptacja kontroferty przez Klienta w terminie jej obowiązywania (2 dni) powoduje zawarcie umowy sprzedaży na warunkach określonych w kontrofercie.

9. Do każdej przesyłki Sprzedawca załącza fakturę VAT, będącą jednocześnie dowodem zakupu.

 

8. Ceny, sposób i termin spełnienia świadczenia oraz koszt dostawy 

1. Ceny Produktów w Sklepie Internetowym są podane są w złotych polskich, są cenami netto (nie zawierają podatku VAT).

2.  Ceny nie zawierają informacji o kosztach przesyłki Produktów. 

3. Ceną za dokonany zakup w sklepie Internetowym sklep.pacepoland.pl, która wiąże Klienta jest cena Produktu podana w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową na stronie Sklepu Internetowego pacepoland.shoplo.com powiększona o koszty przesyłki Produktu na adres podany przez Klienta.

4. Towar zostanie dostarczony pod adres wskazany przez Klienta w terminach i w sposób podanych na stronie sklepu Sprzedawcy pacepoland.shoplo.com lub uzgodnionych indywidualnie z Klientem.

5. Klient ma prawo sprawdzić, w obecności osoby dostarczającej towar, czy jest on zgodny z zamówieniem oraz sporządzić stosowny protokół w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową sprzedaży. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby czas weryfikacji zlecenia był jak najkrótszy, jednak nie dłuższy niż 14 dni roboczych.

6. Potwierdzając odbiór Klient uzyskuje prawo własności towaru. Jednocześnie przechodzi na niego wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru.

 

9. Sposób i termin zapłaty

1. Za zakupy w Sklepie należy zapłacić przelewem, po uprzednim potwierdzeniu przez Sprzedawcę dostępności towaru, na rachunek bankowy Sprzedawcy.

2. Na poleceniu przelewu należy podać numer zamówienia, podać nazwę instytucji/osoby zamawiającej oraz dopisać hasło "Zamówienie internetowe".

3. Po dokonaniu wpłaty należy przesłać potwierdzenie wpłaty e-mailem na adres biuro@pacepoland.pl.

4. Zamówienie zostaje skierowane do realizacji w momencie zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy.

 

10. Prawa i obowiązki stron

1. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby Sklep Internetowy pacepoland.shoplo.com oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego, nie dłuższego jednak niż 48 h wyłączenia niektórych funkcjonalności Sklepu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji za uprzednim poinformowaniem Klientów z odpowiednim wyprzedzeniem.

3. Klientowi nie wolno przekazywać z wykorzystaniem Sklepu treści bezprawnych.

 

11. Ochrona danych osobowych

1. Sprzedawca zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.

2. Dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności firmom kurierskim w celu dostarczenia towaru.

3. Baza danych osobowych Klientów podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

4.Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu Internetowego pacepoland.shoplo.com, tj. Dariusz Nowak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PACE POLAND Dariusz Nowak, z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Borówkowej 2, kod pocztowy 58-500, o którym mowa w §. 1. ust. 1 i 2 Regulaminu, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

5. Sprzedawca nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Klientów lub informacji o Klientach udostępnianych innym Klientom. Sprzedawca zaznacza, iż nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.

6. Sprzedawca nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Sklepu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Klientach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Sprzedawcy takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

7. Sprzedawca zapewnia Klientom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.

8. Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z systemu Sklepu jest dokonywane na podstawie przesłania do Sprzedawcy (Dariusz Nowak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PACE POLAND Dariusz Nowak, z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Borówkowej 2, kod pocztowy 58-500), pocztą elektroniczną, na podany adres e-mail: biuro@pacepoland.pl, stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska/firmy Klienta.

 

12. Reklamacje

1. Towary zakupione w Sklepie Sprzedawcy objęte są gwarancją producenta, na podstawie której Klient może dochodzić napraw gwarancyjnych, wykonywanych przez producenta towaru. Jednocześnie Sprzedawca informuje, że każdy produkt poddany jakimkolwiek przeróbkom traci prawa gwarancyjne.

2. Zgodnie z art. 558 k.c. Sprzedawca wyłącza niniejszym swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za ewentualne wady fizyczne lub prawne towarów nabytych w sklepie Sprzedającego.

3. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym:

a)Imię i nazwisko oraz nazwa Firmy,

b)numer faktury,

c)datę zakupu,

d)opis przyczyny reklamacji.

5. W razie ewentualnych braków reklamacji uniemożliwiających jej rozpatrzenie Sprzedawca niezwłocznie powiadomi o konieczności jej uzupełnienia.

6. Reklamacje można składać mailowo pod adresem e-mail: dariusz.nowak@pacepoland.pl

7. Odpowiedź na zgłoszone żądanie zostanie udzielona w terminie do 14 dni.

 

13. Zwroty towarów

1.W przypadku Klientów instytucjonalnych zwroty zamówionego sprzętu nie są przyjmowane, z wyjątkiem sytuacji, gdy działanie sprzętu jest niezgodne ze specyfikacją techniczną producenta lub został dostarczony sprzęt niezgodny z Fakturą VAT.

2. W wyżej wymienionych oraz wszelkich innych sytuacjach, gdy nastąpiła niewłaściwa obsługa klienta z winy sklepu pacepoland.shoplo.com  przyjmowane są zwroty w terminie do 2 tygodni od daty sprzedaży, bez naliczania opłat manipulacyjnych.

3. W uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym polubownym uzgodnieniu, sklep pacepoland.pl  przyjmuje zwroty od stałych klientów w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie od daty sprzedaży, pod warunkiem przesłania zwracanego sprzętu na koszt klienta, naliczając opłatę manipulacyjną związaną z wcześniejszym poniesieniem kosztów transportu i koniecznością skrupulatnej, czasochłonnej, pełnej weryfikacji jego sprawności technicznej. Jeżeli sprzęt jest sprawny i nieużywany opłata manipulacyjna wynosi 20% jego wartości w/g cennika pacepoland.com. obowiązującego w dniu sprzedaży. Jeżeli sprzęt jest sprawny, ale opakowanie, dokumentacja lub sam sprzęt nosi ślady używania, opłata manipulacyjna wynosi 40% jego wartości w cennika pacepoland.pl obowiązującego w dniu sprzedaży. Sprzęt taki jest przez pacepoland.pl przeceniany i sprzedawany z rabatem 40%. Ostateczną decyzję co do przyjęcia zwrotu i wysokości opłaty manipulacyjnej podejmuje pacepoland.com po otrzymaniu i weryfikacji zwracanego sprzętu.

 

14. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

2. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie, za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w stopce na stronie głównej Sklepu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

3. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.

4. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

5. O każdej zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi zarejestrowanych Klientów poprzez wiadomość e-mail z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.

6. Regulamin obowiązuje od dnia  10-10-2017.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka COOKIES

 1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 5. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl